Bordrolar

Bir hesabın ayrıntılarını gösterebilmek için düzenlenen cetvele bordro denir.

Bordrolar; ücret bordroları ve maaş bordroları olmak üzere iki ana başlıkta incelenmesine rağmen kişilerin durumu ve işin mahiyetine göre de isimlendirilebilir.

  1. Ücret Bordroları : İşveren tarafından her ay ödenen ücretler için tanzim edilen ve ücretlerin dökümünü ayrıntılı olarak gösteren cetvellere ücret bordrosu denir.

V.U.K. 238. maddesine göre ücret bordrosunda bulunması gerekli hususlar şunlardır:

Çalışanın adı ve soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mühürü; varsa vergi karnesinin tarih ve numarası; birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saat veya parça başı ücreti); çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre; ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin (vergi vs. gibi) tutarı; SSK işçi payı sütunu bulunmalıdır.
Ücret bordrolarının hangi aya ait olduğu baş tarafına yazılır. Bordroyu tanzim eden kişi (sorumlu memur, müdür veya işletme sahibi) imzalanır. İşverenler ücret bordrolarını,  yukarıdaki esaslara uymak kaydıyla diledikleri şekilde düzenleyebilirler.

2. Maaş Bordroları : Maaş bordroları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren, Emekli Sandığına tabi memurlar için peşin ödenen paraları göstermek amacıyla düzenlenen bordrolardır.

Kanun gereği, memur maaş bordrolarının tanzimi, işçi ücret bordrolarının düzenlenmesine göre birçok farklılıklar gösterir. Maaş bordroları; tahsil durumlarını ve hizmet yılını esas alarak derece ve kademe sistemine göre düzenlenmektedir.

  1. Ücret Bordrolarının Hesaplanmasına Örnek :

Bir işletmede pazarlama bölümünde çalışan asgari ücretli bir işçinin Ağustos-2009 ayı brüt ücreti aylık 1000 TL. dir. Çalışma gün sayısı aylık 30 gün olarak alınmıştır. İşyeri tehlike sınıfı 2 dir. İşveren payı %20 dir. işçi için Ağustos-2009 ayına ait ücret bordrosundan kesilecek kanuni kesintileri hesaplayarak net ücretini bulalım. Giderler 7/A Seçeneğine göre kayda alınmaktadır. Asgari geçim indirimi dikkate alınmayacaktır.

      NET ÜCRET HESAPLAMA

Brüt Ücret…….

Ssk İşçi Payı= Brüt ücret x (%14)
İşçi İşsizlik Sig. Payı= Brüt ücret x (%1)
Gelir vergisi matrahı= Brüt ücret – (ssk işçi payı+ssk işçi işsizlik primi)
Gelir vergisi= Gelir vergisi matrahı x (%15)
Damga vergisi = Brüt ücret x (%06)

Net ücret = Brüt ücret – (Toplam işçi payı+Gelir vergisi+Damga vergisi)

İŞVEREN PRİMLERİ

Ssk  İşveren Payı= Brüt ücret x (%19,5)
İşveren işsizlik Sig. Payı= Brüt ücret x (%2)
SSK prim bildirgelerinde işyerinin tehlike sınıfına göre ödeyecekleri iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranları farklılık gösterir. Bu prim oranının hesaplanmasında tehlike sınıfının 2 ye bölünüp, 1 ilave edilmesiyle iş kazaları ve meslek hastalıklarına ait prim oranı bulunmuş olur. Tehlike sınıfları 1 ile 12 arasında değişmektedir. Örneğin; tehlike sınıfı 2 olan bir işletmenin prim oranı = (2 / 2) + 1 =  % 2 olacaktır.

Sigorta Prim Oranları:

SİGORTA ŞEKİLLERİ

PRİM ORANLARI

İŞÇİ PAYI
(%)

İŞVERİN PAYI
(%)

TOPLAM
(%)

İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası

—–

1,5 – 7

1,5 -

Analık Sigortası

—–

1

1

Hastalık Sigortası

5

6

11

Malullük – Yaşlılık – Ölüm Sigortaları

9

11

20

TOPLAM

14

19,5 – 25

33,5 – 39

Örneğin Çözümü:

Brüt Ücret……………………………………………………………..1000 TL

SSK İşçi Primi(% 14)……………………………………………….140 TL

SSK İşçi İşsizlik Primi(%1)………………………………………10 TL

Gelir Vergisi Matrahı………..(1000-150)…………………..850 TL

Gelir Vergisi(% 15)……(850X%15)……………………….127.50 TL

Damga Vergisi( 1000X6/1000)…………………………………….6 TL

Kesintiler Toplamı…….(140+10+127.50+6)…………..283.50 TL

Net Ücret……………………….(1000-283.50)…………..716.50 TL

 

Brüt Ücret……………………………………………………………..1000 TL

SSK İşçi Primi(% 14)……………………………………………….140 TL

SSK İşçi İşsizlik Primi(%1)………………………………………10 TL

Gelir Vergisi Matrahı………..(1000-150)…………………..850 TL

Gelir Vergisi(% 15)……(850X%15)……………………….127.50 TL

Damga Vergisi( 1000X6/1000)…………………………………….6 TL

Kesintiler Toplamı…….(140+10+127.50+6)…………..283.50 TL

Net Ücret……………………….(1000-283.50)…………..716.50 TL

SSK İŞVEREN PRİMLERİNİN HESAPLANMASI

SSK İşveren Primi: 1000×20/100= 200 TL
SSK İşveren İşsizlik Primi=1000X2/100=20

İşveren Prim Toplamları: 220 TL
İşçi Prim Toplamları     : 150 TL

TOPLAM PRİMLER       : 370 TL(İşverenin sgk ya ödeyeceği toplam prim)

——————   31/01/2009           ———-
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Brüt Ücret           1000
SSK İşveren          200
İşveren İşsizlik       20
360 Ödenecek Vergi Fonlar
Gelir Vergisi 127.50
Damga Vergisi  6.00
361 Ödenecek Sos.Güv.Kes
SSK İşçi Kesintisi  140
İşsizlik İşçi           10
SSK İşveren          200
İşveren işsizlik       20
335 Personele Borçlar

Ağustos ayı ücret tahakkuku

Borç
1220  Alacak

133.50

370

716.50

 

 

 

ALINTIDIR.

Kaynak : dersmuhasebe.com